Kto może przystąpić do nowego egzaminu zawodowego?


‎‎„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

  1. ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
  2. ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
  3. ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
  4. ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
  5. ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  6. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

  1. ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
  2. ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.